De ondernemende school

 

 

 

 

 

Talander is de eerste ondernemende school in Nederland. Vanaf 2023 zijn wij een bekostigde, ondernemende school. Tot die tijd als onbekostigde school. 

BEGELEIDING 

Het kernteam van stichting (i.o.) de Ondernemende School begeleidt Talander op weg naar bekostiging in 2023.  Zie ook www.deondernemendeschool.nl

MISSIE VAN DE ONDERNEMENDE SCHOOL 

Het is de missie van de ondernemende school kinderen zo in hun ontwikkeling waar te nemen en te begeleiden, dat talenten die  in hen sluimeren tot ontwikkeling worden gebracht. Onderwijzen is voor ons ook: de kinderen een zo rijk mogelijke (op)voeding geven zodat zij als volwassene creatief ondernemend hun eigen levensweg kunnen vormgeven in verbinding met anderen en vanuit hun eigen impulsen de wereld zullen vernieuwen.

We doen dit in een met elkaar beleefde en actief vormgegeven eigen schoolcultuur/gemeenschap . We ontwikkelen samen bewustzijn over de ontwikkeling van ieder individueel kind, maar ook over de mens in het algemeen en de samenleving in deze te tijd. Door te leren van de kinderen en van elkaar. Zo scheppen wij met leraren en andere medewerkers, ouders, leerlingen en bestuur een gezonde en inspirerende sociale bedding voor de individuele ontwikkelingsweg van ieder kind op school maar ook voor onszelf als leraren, medewerkers, ouders en bestuur.

Voor een sociale toekomst waarin we het individu als medemens recht kunnen doen.

VISIE

We hebben de kinderen van deze tijd in beeld

De kinderen van deze tijd zijn doorgaans veel assertiever dan vroeger. Open en zelfbewust stappen ze op je af en vragen ze om gezien en gehoord te worden. Ze brengen veel mee, veel ‘eigens’. Dat willen ze creatief inzetten binnen de klas, binnen de verwerking van de leerstof. Ze willen niet meer alleen ‘volgen’, graag nemen ze ook de leiding. Dat doen ze op een heel natuurlijke, vanzelfsprekende manier. [1]

Doel van het onderwijs

De kinderen leren vertrouwen op hun eigen wil, hun intrinsieke motivatie.  Dat legt de basis voor hun latere creatieve ondernemen op de levensweg.  Daarom ligt richten wij ons in het onderwijs op de algehele gezonde ontwikkeling van het hele kind, met speciale aandacht voor de wil, in relatie tot het denken, het voelen én de lichamelijke ontwikkeling zoals de motoriek.

De ondernemende school en de samenleving

De snel veranderende, complexe samenleving van deze tijd zien we twee tegengestelde tendensen. Aan de ene kant individualisering en steeds meer spirirtualiteit, aan de andere kant een toenemende economisering en commercialisering en de neiging mensen als collectief te behandelen, tot in het onderwijs aan toe. Deze tijd vraagt erom dat mensen zelfstandig kunnen oordelen wat het goede is om te doen, in het licht van het geheel. Morele afwegingen bij alles wat je doet zijn belangrijk voor een maatschappij waarin we het individu recht willen doen, het egoïsme willen overstijgen en  echte moderne sociale verbanden (gemeenschappen) in alle sectoren mogelijk willen maken.

Alle vernieuwing komt voort uit initiatief van de enkeling. Het vraagt ondernemerschap in de brede zin van het woord, om vanuit de complexe vraagstukken die zich voordoen op ieders levensweg,  de samenleving vanuit deze eigen moraliteit te vernieuwen.

We staan voor de uitdaging daarbij vanuit eigen waarneming, ervaring en inzicht, in afstemming met anderen, het geestelijke in de mens en de wereld steeds weer te betrekken en te ontdekken!

Mensbeeld

We zijn expliciet over ons mensbeeld: voor ons is de mens een wezen van geestelijke oorsprong, en is de zichtbare ons bekende wereld volledig verbonden met de voor ons nog vaak heel onbekende geestelijke wereld. We staan in deze tijd voor de uitdaging om deze wereld met aan de wetenschap ontleende precisie en te leren kennen vanuit onze eigen waarneming, ervaring en inzicht. Alleen dan weten we wat werkzaam is en wat niet. In de wil van de mens werkt zijn/haar diepste geestelijke wezen en is een innerlijk weten, wat ons met diep respect kan vervullen.

Ieder kind is een wereldverbeteraar in de dop: we bedoelen daarmee dat ieder kind een geestelijke impuls in zichzelf meeneemt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld. Dan moeten ze wel leren vertrouwen op hun eigen wil, hun intrinsieke motivatie. Dat legt de basis voor hun latere ondernemen op de levensweg. Hoe beter we ons richten op de gezonde ontwikkeling van het kind, hoe meer we dus bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld

 

Onze leraren zijn pedagogen, van binnenuit

Onze leraren zijn creatieve en initiatiefrijke pedagogen  die zich een diepgaande en liefdevolle mensenkennis verwerven.  Zij verdiepen zich steeds weer in de ontwikkeling van de mens en leren, ook van de kinderen en elkaar, hoe zij met onderwijs die ontwikkeling kunnen stimuleren en vormgeven. De leraren ontwerpen zelf hun lessen in samenspel met de kinderen. Daarmee zijn ze voorbeeld van hoe (creatief, ondernemend) mens te zijn. Onze leraren zijn geschoold in de Waldofpedagogie, en ontwikkelen deze zelf steeds verder.  In de Waldorfpedagogie vinden we de meest diepgaande en omvangrijke inzichten, aanwijzingen en een leerplan dat de leef-tijd van het kind en zijn/haar ontwikkeling nauwgezet volgt en voedt.

De leraren willen de kinderen leren kennen met al hun eigenheid en talenten en waarnemen wie zij wezenlijk zijn, zodat zij zich gezien voelen. Daarom scheppen wij de voorwaarden voor de leraren, zodat zij in vrijheid vanuit een liefdevolle verbinding, vakmanschap,  en creativiteit hun lessen en individuele begeleiding kunnen vormgeven.

Meisje van 11 op de vraag wat voor leraar ze zou willen: ‘….dat je niet één van de zoveelste bent, maar dat je echt iemand bent’

De ouders 

Ouders kiezen voor de school omdat zij hun kinderen naast hun eigen opvoeding, ook door anderen willen laten opvoeden en onderwijzen. Zij onderschrijven de pedagogische visie en uitgangspunten van de ondernemende school. Zij worden nauw betrokken bij de opvoeding van hun kind op school. Hun waarnemingen van en ervaringen met hun kind zijn van belang. Ouders die dat willen kunnen ook betrokken worden bij besluitvorming over de ontwikkeling van de school als geheel, of staan zelfs, als zij willen, ondersteund door scholing in gedragen besluitovrming, ondernemend in de school, bijvoorbeeld in besluitgroepen over de financiën van de school, de locatie, of nog anders.

Het bestuur

Ons formele bestuur is een dienend bestuur, dat de identiteit van de school bewaakt. De regelgeving crëeert randvoorwaarden voor de school, maar mag de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen niet sturen laat staan verstoren. Het bestuur van de school staat daar borg voor. Het bestuur van de school als geheel ligt voor een groot deel ook in handen van de leraren

 

De school als gemeenschap voor samen leren

De samenwerkingscultuur in de school is zo, dat er overal in de school geleerd kan worden: door het bestuur, de ouders, door alle medewerkers.  We integreren de onmacht en het niet weten in ons professionele handelen, als voorwaarde voor bewustzijnsontwikkeling. We maken daarbij gebruik van verschillende instrumenten, onder andere de techniek van de gedragen besluitvorming.We kiezen voor een bewuste, professionele aanpak als het gaat om ontmoeting en gemeenschapsvorming, inclusief ouders, vanuit het bewustzijn dat dit onontbeerlijk is om de bovengenoemde samenwerkingscultuur. Zo creëren we een voedend sociaal klimaat voor de kinderen, waarin ze ervaren dat je elkaar steeds weer opnieuw kunt vinden, dat dingen ook niet mogen lukken en je toch verder komt met elkaar, en dat er werkelijk een gemeenschap kan worden gebouwd.

 

Sociale scholing

De moderne manier van samenwerken op de ondernemende school, is een samenwerking vanuit initiatief. Waarbij we het geestelijke steeds betrekken en ontdekken. Dat is tamelijk vernieuwend en daarom is scholing van alle betrokkenen, bestuur, leraren, medewerkers en (op vrijwillige basis) ouders nodig. Bijvoorbeeld om in het sociale te leren werken vanuit de onmacht, vanuit de ontmoeting, de morele fantasie, je een beeld te vormen ook van de ander, door de eerste oppervlakkige waarnemingen heen, het geestelijke te leren waarnemen vanuit de fenomenen die zich in de eigen ervaringen voordoen.