Talander

TALANDER NEEMT EEN TUSSENJAAR 

Start Ondernemende School 

September 2021!

 

INFORMATIEOCHTEND VOOR OUDERS MET HUN KLEUTER – DONDERDAG 17 SEPTEMBER van 10.00 uur – 12.00 uur

Talander neemt een tussenjaar. Dat betekent dat we dit schooljaar geen onderwijs verzorgen, maar dat we de tijd en de ruimte nemen om de overgang van het oude Talander naar het nieuwe Talander als Ondernemende School te maken. 

Samen met ouders en leraren bereiden wij de start van de Ondernemende School Talander in september 2021 voor. Heel binnenkort vertellen we daarover meer!

Wil je ook meedoen, op de hoogte gehouden worden van alle nieuws, informatiemomenten en vorderingen van het initiatief? Stuur dan een mailtje naar Janneke: janneke.sauer@deondernemendeschool.nl

 

Talander is een kleinschalige, (nu nog) particuliere, ondernemende school. Waar we – los van alle regels voor het onderwijs – met elkaar bepalen wat belangrijk is bij de opvoeding. Voor kind, leerkracht en ouder.
Het is een school waar de vreugde van het moment in spel, beweging, fantasie, verhalen, ambachten, kunst – zowel binnen als in de natuur – de middelen zijn waarmee de kinderen zich vrij en onbelemmerd kunnen ontplooien. Om te kunnen zijn wie ze zijn en te worden die ze willen zijn. Juist ook voor sterk gevoelige kinderen.

Een prachtige kans  Bij Talander bieden we het kind de kans om een rijk gevulde ervaringswereld op te bouwen.
Wat het tijdens de schooljaren leert, blijft de rest van z’n leven hem voeden.
Binnen de veiligheid van een ritmisch dag-, week- en jaarverloop zowel binnen als buiten in de natuur gaat het kind mee in de stroom… en zet ook op eigen tempo ontwikkelingsstappen en schept nieuwe werelden.
Steeds toetsen en vergelijken wat de ‘vooruitgang’ is? Nee, liever waarnemen en bevestigen hoever het kind is, voortdurend kijken naar deze mens in wording, wat zich heeft aangediend, welk initiatief het kind neemt en hoe het zich ontwikkelt.

Een school met rust, aandacht en concentratie, met uitbundigheid en intense vreugde.
Waar kinderen fouten mogen en vies mogen worden. Waar wij – kind, onderwijzers en ouders – samen op avontuur gaan in de wereld.
Zo groeien zij als vrije mensen op die later, in welke situatie dan ook, verantwoordelijk en liefdevol kunnen handelen.
Veelzijdige, zelfstandige individuen die authentiek, origineel en kunstzinnig met hun leven omgaan… en die later hun plaats in de wereld volledig innemen en zich inzetten ten dienste van iedereen.

Juist ook sterksensitieve kinderen blijken enorm baat te hebben bij onze benadering. Wij zijn ons verder aan het specialiseren in de begeleiding van deze kinderen.

Volgen van de ontwikkeling  We volgen de kinderen nauwgezet in hun ontwikkeling, beschrijven wekelijks hun stappen. We nemen geen normatieve toetsen af, zoals Citotoetsen. We dragen er wel zorg voor dat de kinderen en ouders duidelijkheid hebben over welk vervolgonderwijs voor hen geschikt kan zijn. De ouders en kinderen krijgen uitgebreide getuigschriften en leggen daarover ook contact met de (middelbare) school waar het kind naar toegaat. 

Locatie  In september 2021 beginnen wij op een nog te kiezen, nieuwe locatie met de school. Heb je ideeën of tips? Neem vooral contact met ons op!

Erkenning  Als particuliere school zijn we officieel erkend door de Onderwijsinspectie.
Leerlingen die bij ons naar school gaan, voldoen daardoor aan de leerplicht.

Bekostiging  Talander is op weg om bekostiging te regelen voor haar school, vanaf 2023. We worden dan de eerste Ondernemende school. Dit is een initiatief vanuit de coöperatie voor Vrij Onderwijs, die schoolinitiatieven helpt Ondernemende School te worden. De komende jaren maken we van Talander al een pilotschool en werven we fondsen om dit mogelijk te maken. Tot die tijd maken de ouders de school met hun ouderbijdrage mogelijk.

De vierde koning, Talander geheten, vertrok ook van huis om de ster naar het pasgeboren kind te volgen.
Op weg ernaartoe hielp hij mensen die in nood waren en trachtte voor hen het goede te doen.
Uiteindelijk bereikte hij 33 jaar later zijn bestemming…

Lees meer

Talander is de naam die Jacob Streit in zijn verhaal De wijzen uit het Oosten geeft aan een jonge koningszoon die in een koninkrijk woont dat zich hoog in de bergen bevindt. De bewoners van dit rijk leven nagenoeg in afzondering van de rest van de wereld. Ze leven in vrede en grote voorspoed en aanbidden de grote Zonnegod.

Talanders droom
Op een nacht krijgt Talander een droom. En ster maakt zich los van de andere sterren en daalt naar hem af. Uit zijn licht komt een goddelijk aangezicht tevoorschijn met heldere ogen.
Deze spreekt tot hem: “Talander, je leven is voor zwerven voorbestemd. In de diepte zul je mij vinden. Begeef je op weg.”
Nadat Talander deze droom met zijn vader deelt, vertelt de koning dat ook hij een droom heeft gehad. Daarin zag hij hoe drie koningen op weg gingen om een ster te volgen in de richting van de ondergaande zon. Hij geeft zijn zoon zijn zegen om als vierde koning de ster achterna te gaan. Als geschenk voor de sterrenkoning geeft hij hem veel goud en edelstenen mee.

De reis
Talander daalt nu af naar de lager gelegen landen. Op zijn weg ontmoet hij ziekte, oorlog, honger, pijn en verdriet. Hij wordt door een groot medelijden gegrepen. Waar hij kan, probeert hij de behoeftigen te helpen. Daarbij schrikt hij er niet voor terug om zijn goud en edelstenen weg te geven als dit nodig is. Vele jaren gaan zo voorbij. Desondanks draagt Talander een diep weten met zich mee, dat tijd geen rol speelt bij zijn zoektocht naar de sterrenkoning.

Een diep weten
Ook beseft hij meer en meer dat hij met heel zijn hart en met alle hem ter beschikking staande middelen wil leven voor het moment, voor de mensen die hij ontmoet en die zijn hulp nodig hebben. Hij weet dat de sterrenkoning dit zal begrijpen. Als hij zich genoodzaakt ziet om ook zijn laatste twee robijnen weg te schenken, is er niets meer over van het geschenk dat hij voor de sterrenkoning heeft meegenomen.

De ontmoeting
Drieëndertig jaar nadat hij op weg was gegaan, vindt hij eindelijk de man wiens ogen hem eens vanuit de ster hadden aangekeken. Hij staat te midden van een luid schreeuwende mensenmenigte en heeft een doornenkroon op het hoofd.
Met ontzetting hoort Talander hoe hem dood en ondergang worden toegewenst. Talander wil ingrijpen en roept: “Dit is de ware Messias en vriend van de mensen! Laat hem leven!”
Maar hij wordt door harde vuisten ruw naar de grond geslagen. Als hij ’s avonds weer bij bewustzijn komt gaat hij op zoek naar zijn ten dode gewijde koning. Haveloos als een bedelaar sleept hij zich voort. Wanneer hij de stad verlaat, ziet hij op een heuvel in de verte drie kruisen staan. Vanaf de middelste straalt een wonderlijk licht dat hem aantrekt. Met zijn laatste krachten begeeft hij zich daarheen. Voor het kruis met de met doornen gekroonde zinkt hij op zijn knieën. Boven zich hoort hij een stem: “Nu ben jij ook gekomen, mijn broeder. Mijn wegen zijn jouw wegen.”
Het zijn de laatste woorden die hij nog in zijn hart opneemt, een hart dat overvloeit van geluk en vrede.

Dit verhaal en onze nieuwe school
De weg van Talander heeft een diepe indruk op ons gemaakt. We herkennen hierin zowel de weg van ons schoolinitiatief als de weg die ieder kind bewust of onbewust gaat.

Ieder mensenkind heeft een roeping en gaat als koningskind op weg om ‘zijn ster’ te volgen.

Daarvoor moet hij eerst het veilige hemelrijk verlaten en zich gaandeweg in het leven uiteenzetten met de beproevingen en het leed van het aardse bestaan.
Talander kan hierin een voorbeeld zijn. Als vierde koning laat hij zien dat het de weg zelf is waar het om gaat.
En op deze weg is de ontmoeting met de medemens het meest wezenlijke. Vanuit een diep medeleven met diens lot maakt Talander zich dienstbaar aan de vraag van de ander.
Zonder zich hiervan bewust te zijn, stapt hij zo in de voetsporen van de door hem gezochte sterrenkoning, die eens zei: “Wat gij aan de geringste onder u gedaan hebt, hebt gij aan mij gedaan…”

Met dank aan Victor voor deze versie van het Talander-verhaal.

Een prachtig voorleesverhaal van zo’n 20 min >>